Bussum

Schets van de nieuwe inrichting van Station Naarden-Bussum

Nieuwe ingang aan westzijde met fietsenstalling

Aandachtspunten

In Bussum zijn er voor ChristenUnie Gooise Meren naast de algemene speerpunten een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Meer sociale samenhang in een buurt stimuleren, zodat er meer naar elkaar wordt omgezien in de eigen straat/buurt.
  In de reactie op het coalitieiakkoord is aangegeven dat het naast een wijkgerichte aanpak, zeker de noodzaak is om op kleinere schaal, een buurt, ontmoetingsplekken te creëren. De motie "Pilot inloophuis" is hiervoor ingediend. Op basis van de toezegging van de wethouder en toezegging van Versa Welzijn voor het voeren van verdere gesprekken hierover is de motie ingetrokken.
  1 november 2018 heeft het 2e gesprek met de wethouder en gemeente ambtenaren plaats gevonden over te zetten stappen om te komen tot een 'Buurtkamer'. Een eigen ontmoetingsplek voor de buurt dat door met name vrijwilligers gerund gaat worden.

 • Armoede en schuldhulpverlening zijn belangrijke thema's om effectief mee om te gaan. Effectief in de zin dat alle mogelijkheden benut worden om mensen die in armoede leven wél een gevoel van welzijn te geven. Qua schuldhulpverlening dienen signalen zo vroeg mogelijk opgevangen te worden om de schuld niet alleen maar op te laten lopen. Waar qua privacy het is toegestaan afspraken te maken met water-, nuts- en andere toeleverende bedrijven omtrent signalering. De voedselbank en andere initiatieven gericht op inwoners met een laag inkomen dienen gestimuleerd te worden door de gemeente. Regelmatig is het ontbreken van betaald werk of een echtscheiding een belangrijke oorzaak. Het is goed om als gemeente op die momenten minimaal budgetadvies aan te bieden om latere, uit de hand gelopen problemen, te voorkomen.
  Creatieve manieren dienen aangewend te worden om mensen te ondersteunen in het actief deelnemen aan de samenleving.
  Of het nu om betaald of onbetaald werk gaat.

 • Pop-Up chill plek voor jongeren in het weekend in het centrum.
  Het gebouw Vonk is een optie geweest, staat nog steeds leeg. Had al voor veel gezellige weekenden zonder het daar drinken van alcohol kunnen zijn (NIX18). Toegangscontrole op nuchter zijn. 18 jaar en ouder mag ook naar binnen, maar dan alleen nuchter en er wordt geen alcohol geschonken.
  Nu de Vonk opgeknapt wordt, blijft het een mooie plek voor jongeren onder de 18, een samenwerking met Stad Gooi voor de Pop-Up chill plek kan het mogelijk maken. Deze leeftijdsgroep is namelijk voor een horeca uitbater niet interesant, te weinig verwachtte omzet.

 • Over de aankoop van Crailo en daar geplande woningbouw zie speerpunt: Meer sociale woningbouw.
  In de raadsvergadering van 27 maart 2018 is door de wethouder melding gemaakt naar een onderzoek dat plaatsvindt naar mogelijkheden voor realisatie van tijdelijke sociale woningbouw. Iets waar ook de CU aandacht heeft gevraagd om mee te nemen in het coalitieakkoord.

 • Station Naarden-Bussum en sanering sporen levert een nieuwe ingang aan de westzijde van het station op. Het huidige midden-perron wordt een zijperron. Station wordt beter bereikbaar vanaf de P+R voor automobilisten en fietsers. De zij-ingangen worden afgesloten, deze zijn na de sanering van de sporen niet meer nodig om op het dan zijperron te komen.

 • Veiligheid bij de spoorwegovergangen en met name die met de aanliggende kruisingen met de Vlietlaan. Helaas zag de meerderheid in de gemeenteraad de noodzaak om minder verkeersstromen op deze kruising toe te staan nog niet. Maar ... een trein stopt nooit
  Het artikel "Als belangen tegenstrijdig zijn" geeft een toelichting op een keuze voor veiligheid of bereikbaarheid.
  In de raadsvergadering waar de voortgang van lopende projecten kort aan bod kwam door het voortgangsverslag 2018 is er nog eens extra de nadruk op verkeeersveliigheid bij de spoorwegovergangen gelegd. Lees meer over de inbreng van de ChristenUnie.

 • Verdiepte ligging van het spoor geeft een maximale doorstroom bij het oversteken van het spoor. Op zijn vroegst over 15 jaar is er een mogelijkheid om te beginnen met ... Prioriteit is er nog niet voor een project. Provincie, Ministerie van I & M en ProRail zien nog geen prioriteit voor realisatie van een verdiepte ligging van het spoor of ondertunneling. Er is eerst gekozen voor het saneren van de sporen bij station Naarden - Bussum, verhogen van de rijsnelheid en moderniseren van de beveligingsinstallaties om in ieder geval kortere dichtligtijden van de spoorbomen te realiseren. Dit alles omdat er meer treinen in 2020 gaan rijden. Op de zienswijze van gemeente Gooise Meren op MRA Werkplan en Begroting 2019 is een door CU ingediend amendement aangenomen: Meer inspanning MRA Platform Mobilteit met als thema: onderzoek minder treinen Gooise lijn.
  Qua prioriteit van de zittende gemeenteraad is een artikel geschreven: Hoezo verdiepte ligging van het spoor in Bussum en Naarden?

 • Doorstroom, met name voor gemotoriseerd verkeer op verschillende verkeersknooppunten in Bussum verdient de aandacht. Zoeken naar mogelijkheden om die doorstroom beter te krijgen op drukke momenten. Wie een creatief idee heeft voor het voorkomen van de regelmatige opstoppingen op de Ceintuurbaan, vanwege naar Amsterdam binnendoor rijdend verkeer, laat die dat melden via info@gooisemeren.christenunie.nl.
  Verkeerstechnisch zou de beste optie zijn het doortrekken van de Franse Kampweg (N236) recht de Bussummer heide over naar de oprit van de A1. Zelfs zonder zijwegen is dat geen optie; Goois Natuurreservaat.

 • De veiligheid voor fietsende inwoners wordt rond het centrum al aangepakt via het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum. Zeker op belangrijke fietsroutes door Bussum zijn nog aanvullende maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen. Een voorbeeld is de Laarderweg waar fietssuggestiestroken ontbreken. Fietsers krijgen met deze stroken als vanzelf meer ruimte op de weg.

 • Invulling Actieplan 'Waardig ouder worden' voor Gooise Meren en zeker ook specifiek voor Bussum.

 

Mocht er nog een aandachtspunt voor Bussum zijn waarover jij het standpunt van de ChristenUnie wilt weten, stuur even een e-mail naar info@gooisemeren.christenunie.nl