Muiden

Bredius Sportscenario ... met sociale woningbouw

Aandachtspunten

In Muiden zijn er voor ChristenUnie Gooise Meren naast de algemene speerpunten een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Tijdens de behandeling van de Programmabegoting 2019-2022 zijn er 3 moties ingediend door CU Gooise Meren in relatie tot de aanleg van de nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer. Dit om vanuit de gemeenteraad de ambitie uit te spreken om de binnendoor vaarroute alleen als sloepenroute in te gaan richten. Hiervoor zijn 3 verschillende ambities voorgelegd:
  1: Sloepenroute - onderzoek brughoogte Naardertrekvaart
  2: Passantenhaven Muiden en nieuwe vaarverbinding met sluis
  3: Vrijstelling DM Klasse Naardertrekvaart
  De raad lijkt nog te verdeeld over de realisatie van de Passantenhaven bij Naarden en de nieuwe vaarverbinding om één/twee/drie van deze ambities uit te willen spreken en de in de moties genoemde onderwerpen te verkennen. Vandaar dat deze moties nog aangehouden zijn. Dit terwijl je van te voren op 2 vingers na kon tellen dat de inwoners van Muiderberg/Muiden zwaar in protest zouden gaan bij een meer regelmatig openstelling van de Hakkelaarsbrug, bruggen in Muiden en in de nieuw vaarverbinding. Sterker nog, dit hadden een aantal inwoners al duidelijk laten merken tijdens diverse informatie avonden.
  Ook inwoners/ondernemers van Naarden komen in actie/protest in relatie tot de te verwachten meer frequent openstaande bruggen in de Amsterdamsestraatweg en de Meerstraat en de gevolgen daarvan qua doorstroming, wachttijden en bereikbaarheid voor hulpdiensten.
  De moties zouden prematuur zijn en men wilde eerst de burgerparicipatie afwachten. Belangrijke vraag voor de CU is in hoeverre de provincie nog bij te sturen is in de voorgenomen plannen. Vandaar het nu indienen van de moties en daar niet langer meer wachten, met de projecten onder verantwoordelijkheid van de provincie gaat diezelfde provincie naar verwachting gewoon verder.

 • Nu de plannen voor herstel van de Oostelijke Vestingwerken steeds meer contour krijgen en de uitvoering kan gaan starten is het zaak om ook serieus naar herinrichting van het Vestingplein en mogelijk parkje op de Kazerne te kijken. Na het herstel van het Muizenfort is het nu nog afzichtelijke plein en hekwerk rond de kazerne de ontbrekende schakel in de entree van de Vesting Muiden, die met name aan de oostkant van Muiden gezicht krijgt.

 • De Bredius is door de gemeente Gooise Meren aangekocht, de voorkeur gaat voor ChristenUnie Gooise Meren uit naar het sportscenario met sociale woningbouw. Er onstaat ruimte voor het spelen van hockey in Muiden. Een langgekoesterde wens, die zeker met de komst van de Krijgsman een voldoende aantal leden mag verwachten.

 • Aangezien er op de Krijgsman geen enkele ruimte voor sociale woningbouw is, is het zeer wenselijk dat er sociale/betaalbare woningbouw op de Bredius komt. Om volgens de lokale woonvisie de Krijgsman te compenseren zou de hele Bredius volgebouwd moeten worden. Gezien het belang van sport voor Muiden, zeker ook voor de integratie van 'oud' en 'nieuw' Muiden, is de ruimte voor woningbouw geminimaliseerd. Voor andere buitensporten zal door de nieuwe bewoners in omliggende kernen gezocht moeten worden. Net als de huidige bewoners van Muiden dat doen. Er wordt ook een offer op het gebied van werkgelegenheid en toerisme gebracht door de aankoop en voorkeur voor het sportscenario. In het originele plan voor de Bredius zou er namelijk een hotel gebouwd worden. Er zijn nu wel plannen voor een hotel op De Krijgsman.

 • Sporthal op de Bredius met een (sport)kantine die ruime openingstijden kent, zodat deze als ontmoetingsplaats kan dienen voor bewoners. Voor een goede bezetting van de sporthal dienen de verschillende in Muiden aanwezige / op te richten sportverenigingen zorg te dragen. Door de week zal de sporthal mede de gymzaal zijn voor de scholen in Muiden.
  Voor de berekening van de benodigde sportfaciliteiten worden wat de ChristenUnie betreft de nieuwe bewoners van de Bloemendaalerpolder niet meegenomen. Daar waar er plek is kunnen zij gebruik maken van de te realiseren sportfaciliteiten. 

 • Een Integraal Kindcentrum (IKC) staat op de Krijgsman gepland om onderdak te bieden aan scholen en andere organisaties in relatie tot kinderen. Deze bundeling van activiteiten juichen wij toe. Daar waar scholen leeg komen te staan dient de herbestemming van deze locaties voortvarend ter hand te worden genomen, zoals bijvoorbeeld met het voormalig gemeentehuis in Muiden.

 • Project de Ankerplaats komt op de plaats van het voormalige gemeentehuis van Muiden.
  De impressie van januari 2018, zoals vastgelegd op de site van de Wijkraad Mariahoeve ziet er wat ChristenUnie Gooise Meren betreft mooi uit. We begrijpen dat er bewoners zijn die opzien tegen de komst van dit relatief grotere gebouw en het verdwijnen van een aantal parkeerplaatsen, die er voor het gemeentehuis gerealiseerd waren. Eerlijk gezegd was het gemeentehuis met de parkeerplaatsen wel het lelijke eendje van de wijk, qua uitstraling ontwikkelt de herbestemming en nieuwbouw zich als een zwaan in de wijk.

 • Parkeren in de wijk Mariahoeve is met het toenemende aantal auto's in de wijk, sinds de bouw van de wijk, er zeker niet makkelijker op geworden. Door de nieuwbouw op het terrein van het voormalige gemeentehuis en enkele parkeerplaatsen verdwijnen er een aantal plaatsen. Rijdende door deze wijk zijn er plekken denkbaar waar extra parkeerruimte ingericht kan worden. Met de gemeente dient hier actief met de wijkraad Mariahoeve op ingezet worden wat ChristenUnie betreft. Alhoewel wij het om milieutechnische redenen het toe zouden juichen als bewoners de (2e) auto wegdoen, zien we dat niet als te realiseren optie. Per OV is de bereikbaarheid van Muiden namelijk minimaal.

 • Overlast van te laag vliegende vliegtuigen is een vervelend en welzijn beperkend gegeven. Door ChristenUnie Gooise Meren is dit neergelegd bij Michel Klein, diie voor ChristenUnie-SGP in de Provinciale Staten zit. De controle op handhaving en boetetoekenning door bevoegde instanties voor afwijkend vlieggedrag liggen eerder op provinciaal niveau aangezien het niet alleen betrekking heeft op de gemeente Gooise Meren. Afwijkend in de zin van zowel gevolgde route als hoogte. Het is begrijpelijk dat de stedelijke bebouwing van Amsterdam en Almere ontzien worden, maar datzelfde dient te gelden voor Muiden. Op initatief van de ChristenUnie-SDP fractie in de Provincale Staten is een motie aangenomen die vast heeft gelegd dat de overlast van Schiphol en met name aankomende en vertrekkende vliegtuigen niet groter mag worden. Het vliegverkeer boven Muiden (en Muiderberg) is hier een goede testcase in.

 • Nieuwe vaarverbinding biedt mogelijkheid vanaf de Vecht bij Muiden binnendoor naar het Gooimeer te varen. In 2020 gaat er een directe vaarverbinding tussen het Gooimeer en de Naardertrekvaart bij industriegebied Gooimeer Noord bij Naarden komen. Met name voor het binnendoor varen ontbreken er nog een aantal belangrijke schakels. De Hakkelaarsbrug is te laag om met (kleine) kajuitmotorjachten en sloepen onderdoor te varen. In Muiden zijn er nog geen goede sluisfaciliteiten en bruggen om vanaf de Vecht de Naardertrekvaart op te varen. Is het convenant door de gemeente Muiden en Naarden met derden nog net te snel afgesloten voor de fusie tot Gooise Meren? Even laten checken of de route echt bevaarbaar wordt gemaakt voordat er begonnen wordt met de nieuwe vaarverbinding.

 • Reactie gegeven op het Coalitieakkoord 2018-2022 op het punt toerisme en recreatie::
  In het kader van duurzame watersport is het goed om bij de provincie te pleiten voor beperkte toegang qua vaartuigen tot de Naardertrekvaart, de nieuwe vaarverbinding naar het Gooimeer en de aan te leggen passantenhaven bij Naarden Vesting. (Ruimtelijke projecten: Naarden buiten de vesting) Een beperking tot, bij voorkeur elektrische, sloepen met een nog vast te stellen lengte, breedte en hoogte. Deze beperking kan een onbelemmerde doorvaart betekenen voor deze vaartuigen en een minimale tot geen overlast voor alle verkeer dat gebruik maakt van de bestaande en eventueel aan te passen bruggen. In principe is de enige te nemen hindernis daarmee de sluis bij Muiden of de sluis bij de jachthaven van Naarden (bij Naardereiland). Dit komt ook overeen met de motivatie van de provincie om de nieuwe vaarverbinding aan te leggen: “Voor kleine open boten (‘sloepen’) is het IJmeer bij stevige wind te gevaarlijk. Golven slaan over het boord of doen de boot omslaan. De nieuwe vaarverbinding maakt het mogelijk de (beschutte) Randmeren te bereiken vanaf de Vecht en omgekeerd”. In de laatste nieuwsbrief van het projectteam wordt ook gesproken over kleine kajuitjachten.

 • Door de Stadsraad Muiden is de wens voor een uitbreiding van de binnenhaven uitgesproken tegen de A1 aan. De bestaande binnenhaven capaciteit is vol. Er is zeker ook behoefte aan ruimte voor passanten en een goede sluis om vanaf de Vecht via de Naardertrekvaart binnendoor naar het Gooimeer te kunnen varen.
  Deze optie dient zeker tijdig onderzocht te worden voordat er echt geinvesteerd gaat worden in de bestaande Keetpoortsluis en bruggen. De kans dat de passanten Muiden zelf even gaan bezoeken wordt groter bij realisatie van de binnenhaven, aangezien daar dan tijdelijk even aangelegd kan worden. Net zoals er bij Naardenvesting een passantenhaven aangelegd gaat worden.

 • De buitenhaven is een onderwerp met voor- en tegenstanders. Er spelen vele belangen die wat ChristenUnie Gooise Meren betreft goed in kaart moeten worden gebracht. Natuur en bestaande gebruikers van de wenselijke locatie zijn belangrijke belanghebbenden. Mocht het besluit gemaakt worden om een buitenhaven in te richten, dan dienen de aanleg-, onderhouds- en exploitatie kosten geheel door de projectontwikkelaar respectievelijk exploitant te worden gedragen. De gemeente faciliteert qua benodigd bestemmingsplan en gemeentelijk faciliteiten. 
  Opnieuw een twijfelachtige erfenis van de gemeente Muiden in relatie tot Natuurbeheer.

 • Het openbaar vervoer in Muiden laat nog te wensen over. Zeker in de spitsuren is een hogere frequentie gewenst en beoordeeld dient te worden of op rusiige tijden klienere vervoersmiddelen of een andere vorm van openbaar/persoonlijk vervoer kan worden ingezet. Op de Carpoolplaatsen bij de busopstapplaatsen buiten de kern van Muiden is te weinig toezicht. Regelmatig worden auto's opengebroken, met alle nare gevolgen die je daarvan ervaart. Om dit te voorkomen dienen er passende, nog uit te werken, maatregelen te worden genomen. Hierop aandringen bij de eigenaar van deze P+R.
  Vanaf december 2019 gaan er trouwens nieuwe streekbussen rijden van Amsterdam Bijlmer-ArenA naar Laren via Muider P+R en Muiderberg en vice versa: Lijn 209 en 609.

 • De gemeente dient haar taak als partij in de herplaatsingsdeal van bomen met Rijkswaterstaat serieus op te pakken en daarbij uitgebreide burgerparticipatie toe te passen. De inwoners hebben goed kijk op waar de bomen het meest gemist worden of het meeste toe kunnen voegen.

 • Fietspad langs de vecht naar de nieuwe volkstuinen.
  De volkstuinen zijn verplaatst vanwege nieuwbouwproject 'De Krijgsman'. De mogelijkheid onderzoeken om een fietspad langs de vecht aan te leggen, langs de nieuwe volkstuinen.

 • Invulling Actieplan 'Waardig ouder worden' voor Gooise Meren en zeker ook specifiek voor Muiden

Mocht er nog een aandachtspunt voor Muiden zijn waarover jij het standpunt van de ChristenUnie wilt weten, stuur even een e-mail naar info@gooisemeren.christenunie.nl

Tijdens de behandeling van de Programmabegoting 2019-2022 zijn er 3 moties ingediend door CU Gooise Meren in relatie tot de aanleg van de nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer. Dit om vanuit de gemeenteraad de ambitie uit te spreken om de binnendoor vaarroute alleen als sloepenroute in te gaan richten. Hiervoor zijn 3 verschillende ambities voorgelegd:
1: Sloepenroute - onderzoek brughoogte Naardertrekvaart
2: Passantenhaven Muiden en nieuwe vaarverbinding met sluis
3: Vrijstelling DM Klasse Naardertrekvaart
De raad lijkt nog te verdeeld over de realisatie van de Passantenhaven bij Naarden en de nieuwe vaarverbinding om één/twee/drie van deze ambities uit te willen spreken en de in de moties genoemde onderwerpen te verkennen. Vandaar dat deze moties nog aangehouden zijn. Dit terwijl je van te voren op 2 vingers na kon tellen dat de inwoners van Muiderberg/Muiden zwaar in protest zouden gaan bij een meer regelmatig openstelling van de Hakkelaarsbrug, bruggen in Muiden en in de nieuw vaarverbinding. Sterker nog, dit hadden een aantal inwoners al duidelijk laten merken tijdens diverse informatie avonden.
Waarom de inwoners van Naarden nog niet in protest zijn gegaan in relatie tot de te verwachten meer frequente openstaande bruggen in de Amsterdamsestraatweg en de Meerstraat blijft een raadsel.
De moties zouden prematuur zijn en men wilde eerst de burgerparicipatie afwachten. Belangrijke vraag voor de CU is in hoeverre de provincie nog bij te sturen is in de voorgenomen plannen. Vandaar het nu indienen van de moties en daar niet langer meer wachten, met de projecten onder verantwoordelijkheid van de provincie gaat diezelfde provincie naar verwachting gewoon verder.