Muiderberg

De overgang van de polder naar de zandheuvel

Kocherbos

Aandachtspunten

In Muiderberg zijn er voor ChristenUnie Gooise Meren naast de algemene speerpunten een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Tijdens de behandeling van de Programmabegoting 2019-2022 zijn er 3 moties ingediend door CU Gooise Meren in relatie tot de aanleg van de nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer. Dit om vanuit de gemeenteraad de ambitie uit te spreken om de binnendoor vaarroute alleen als sloepenroute in te gaan richten. Hiervoor zijn 3 verschillende ambities voorgelegd:
  1: Sloepenroute - onderzoek brughoogte Naardertrekvaart
  2: Passantenhaven Muiden en nieuwe vaarverbinding met sluis
  3: Vrijstelling DM Klasse Naardertrekvaart
  De raad lijkt nog te verdeeld over de realisatie van de Passantenhaven bij Naarden en de nieuwe vaarverbinding om één/twee/drie van deze ambities uit te willen spreken en de in de moties genoemde onderwerpen te verkennen. Vandaar dat deze moties nog aangehouden zijn. Dit terwijl je van te voren op 2 vingers na kon tellen dat de inwoners van Muiderberg/Muiden zwaar in protest zouden gaan bij een meer regelmatig openstelling van de Hakkelaarsbrug, bruggen in Muiden en in de nieuw vaarverbinding. Sterker nog, dit hadden een aantal inwoners al duidelijk laten merken tijdens diverse informatie avonden.
  Ook inwoners/ondernemers van Naarden komen in actie/protest in relatie tot de te verwachten meer frequent openstaande bruggen in de Amsterdamsestraatweg en de Meerstraat en de gevolgen daarvan qua doorstroming, wachttijden en bereikbaarheid voor hulpdiensten.
  De moties zouden prematuur zijn en men wilde eerst de burgerparicipatie afwachten. Belangrijke vraag voor de CU is in hoeverre de provincie nog bij te sturen is in de voorgenomen plannen. Vandaar het nu indienen van de moties en daar niet langer meer wachten, met de projecten onder verantwoordelijkheid van de provincie gaat diezelfde provincie naar verwachting gewoon verder.

 • Strandhuizen naast de Zeemeeuw
  De eerste indruk is zeker dat er geen draagvlak in Muiderberg is voor realisatie van strandhuizen, gezien de ingediende petitie.
  Als fractie gaan we de initiatiefnemers van de petitie nog spreken en beraden we ons op een in te nemen standpunt.
  Het college heeft zicht uitgesproken tegen verdere planontwikkeling.

 • Door de komst van de Bredius en de keuze voor het sportscenario in Muiden is het de verwachting dat het ledental van Mixed Hockey Club Muiderberg aanzienlijk zal dalen. De noodzaak van een permanent 2e veld zal hierdoor minder noodzakelijk zijn. Het is een keuze van zowel Muiden als Muiderberg om in de eigen kern hockey te willen (gaan) aanbieden.

 • Het verzoek van MHC Muiderberg voor aankoop van een deel van het Kocherbos met sportbestemming en aanleg van een nieuw hockeyveld, ter vervanging van het huidige veld, dient door de gemeente op zijn minst overwogen te worden. De meeste sportaccommodaties in Gooise Meren zijn in eigendom van de gemeente en worden gehuurd door de gebruikende sportvereniging(en). Dat zou ook voor dit hockeyveld moeten gelden.
  Gezien het feit dat het Kocherbos een EHS/NNN gebied is dient complete aankoop overwogen te worden. Voor meer details over het Kocherbos verwijzen we naar: de site van Groen Muiderberg over het Kocherbos

 • Een Integraal Kindcentrum (IKC) staat voor Muiderberg gepland om onderdak te bieden aan scholen en andere organisaties in relatie tot kinderen. Deze bundeling van activiteiten juichen wij toe. Daar waar scholen leeg komen te staan dient de herbestemming van deze locaties voortvarend ter hand te worden genomen, zoals bijvoorbeeld met het voormalig gemeentehuis in Muiden. Voor de locatie van het IKC zijn er nog twee mogeiijke locaties. Waar de voorkeur zeer duidelijk uitgaat naar de locatie bij de Rijver. Komen er twee locaties vrij voor broodnodige woningbouw.

 • Er is een duidelijk gebrek aan betaalbare woningen (appartementen) voor starters en senioren die gelijkvloers willen wonen.
  Door het hoge percentage (dure) koopwoningen is er ook behoefte aan gelijkvloerse woningen voor senioren die 'kleiner' willen gaan wonen. Het is de taak van de gemeente om hier een 'juiste' balans in te vinden. Voorwaarden voor % betaalbare woningen vastleggen in het bestemmingsplan (wijziging) die voortijdig of met een project ontwikkelaar opgesteld wordt.

 • Overlast van te laag vliegende vliegtuigen is een vervelend en welzijn beperkend gegeven. Door ChristenUnie Gooise Meren is dit neergelegd bij Michel Klein, diie voor ChristenUnie-SGP in de Provinciale Staten zit. De controle op handhaving en boetetoekenning door bevoegde instanties voor afwijkend vlieggedrag liggen eerder op provinciaal niveau aangezien het niet alleen betrekking heeft op de gemeente Gooise Meren. Afwijkend in de zin van zowel gevolgde route als hoogte. Het is begrijpelijk dat de stedelijke bebouwing van Amsterdam en Almere ontzien worden, maar datzelfde dient te gelden voor Muiderberg. Op initatief van de ChristenUnie-SDP fractie in de Provincale Staten is een motie aangenomen die vast heeft gelegd dat de overlast van Schiphol en met name aankomende en vertrekkende vliegtuigen niet groter mag worden. Het vliegverkeer boven Muiderberg (en Muiden) is hier een goede testcase in.

 • Voor het Echobos is een werkgroep gestart die voortvarend het onderhoud en het werken naar de originele bestemming van het bos op zich genomen heeft. Wel dient geborgd te worden dat voor alle mogeiijke gebruikers van het bos en de echomuur dit mogelijk blijft. Dat betekend het opbrengen van wederzijds respect. Accepteren en niet slechts gedogen dat er jongeren elkaar ontmoeten in het bos en daar een 'eigen' plek hebben. Respect voor de natuur en de mensen die het beheren en onderhouden wordt van alle gebruikers gevraagd. 

 • Het openbaar vervoer in Muiderberg laat nog te wensen over. Zeker in de spitsuren is een hogere frequentie gewenst en beoordeeld dient te worden of op rustige tijden kleinere vervoersmiddelen of een andere vorm van openbaar/persoonlijk vervoer kan worden ingezet. Vanaf december 2019 gaan er trouwens nieuwe streekbussen rijden van Amsterdam Bijlmer-ArenA naar Laren via Muider P+R en Muiderberg en vice versa: Lijn 209 en 609.

 • De gemeente dient haar taak als partij in de herplaatsingsdeal van bomen met Rijkswaterstaat serieus op te pakken en daarbij uitgebreide burgerparticipatie toe te passen. De inwoners hebben goed kijk op waar de bomen het meest gemist worden of het meeste toe kunnen voegen..

 • Reactie gegeven op het Coalitieakkoord 2018-2022 op het punt toerisme en recreatie::
  In het kader van duurzame watersport is het goed om bij de provincie te pleiten voor beperkte toegang qua vaartuigen tot de Naardertrekvaart, de nieuwe vaarverbinding naar het Gooimeer en de aan te leggen passantenhaven bij Naarden-Vesting. (Ruimtelijke projecten: Naarden buiten de vesting) Een beperking tot, bij voorkeur elektrische, sloepen met een nog vast te stellen lengte, breedte en hoogte. Deze beperking kan een onbelemmerde doorvaart betekenen voor deze vaartuigen en een minimale tot geen overlast voor alle verkeer dat gebruik maakt van de bestaande en eventueel aan te passen bruggen. In principe is de enige te nemen hindernis daarmee de sluis bij Muiden of de sluis bij de jachthaven van Naarden (bij Naardereiland). Dit komt ook overeen met de motivatie van de provincie om de nieuwe vaarverbinding aan te leggen: “Voor kleine open boten (‘sloepen’) is het IJmeer bij stevige wind te gevaarlijk. Golven slaan over het boord of doen de boot omslaan. De nieuwe vaarverbinding maakt het mogelijk de (beschutte) Randmeren te bereiken vanaf de Vecht en omgekeerd”. In de laatste nieuwsbrief van het projectteam wordt ook gesproken over kleine kajuitjachten.

 • Invulling Actieplan 'Waardig ouder worden' voor Gooise Meren en zeker ook specifiek voor Muiderberg.

 

Mocht er nog een aandachtspunt voor Muiderberg zijn waarover jij het standpunt van de ChristenUnie wilt weten, stuur even een e-mail naar info@gooisemeren.christenunie.nl