Naarden

Naarden - ook buiten de vesting

Aandachtspunten

In Naarden zijn er voor ChristenUnie Gooise Meren naast de algemene speerpunten een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • [Update 25 september 2019: Raadsmededeling: Naarden buiten de vesting - scenario afschalen waaruit blijkt dat realisatie van de nieuwe vaarverbinding in de bureaula verdwijnt. Waarmee de verwachting is ontstaan dat er niet meer sloepen/boten via Muiden naar een nog in te richten Passantenhaven bij Naarden-Vesting en terug zullen gaan varen.
  Daarmee is op dit moment de noodzaak verdwenen om maatregelen voor te stellen om de overlast voor inwoners te beperken, te minimaliseren.]
  Tijdens de behandeling van de Programmabegoting 2019-2022 zijn er 3 moties ingediend door CU Gooise Meren in relatie tot de aanleg van de nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer. Dit om vanuit de gemeenteraad de ambitie uit te spreken om de binnendoor vaarroute alleen als sloepenroute in te gaan richten. Hiervoor zijn 3 verschillende ambities voorgelegd:
  1: Sloepenroute - onderzoek brughoogte Naardertrekvaart
  2: Passantenhaven Muiden en nieuwe vaarverbinding met sluis
  3: Vrijstelling DM Klasse Naardertrekvaart
  De raad lijkt nog te verdeeld over de realisatie van de Passantenhaven bij Naarden en de nieuwe vaarverbinding om één/twee/drie van deze ambities uit te willen spreken en de in de moties genoemde onderwerpen te verkennen. Vandaar dat deze moties nog aangehouden zijn. Dit terwijl je van te voren op 2 vingers na kon tellen dat de inwoners van Muiderberg/Muiden zwaar in protest zouden gaan bij een meer regelmatig openstelling van de Hakkelaarsbrug, bruggen in Muiden en in de nieuw vaarverbinding. Sterker nog, dit hadden een aantal inwoners al duidelijk laten merken tijdens diverse informatie avonden.
  Ook inwoners/ondernemers van Naarden komen in actie/protest in relatie tot de te verwachten meer frequent openstaande bruggen in de Amsterdamsestraatweg en de Meerstraat en de gevolgen daarvan qua doorstroming, wachttijden en bereikbaarheid voor hulpdiensten. [Update: Uit de simulaties die op basis van verkeersonderzoeken zijn gemaakt, blijkt dat vooral in Naarden enorme wachtrijen gaan ontstaan als beide bruggen een keer tegelijk open gaan.]
  De moties zouden prematuur zijn en men wilde eerst de burgerparicipatie afwachten. Belangrijke vraag voor de CU is in hoeverre de provincie nog bij te sturen is in de voorgenomen plannen. Vandaar het nu indienen van de moties en daar niet langer meer wachten, met de projecten onder verantwoordelijkheid van de provincie gaat diezelfde provincie naar verwachting gewoon verder. [Update 25 september 2019: voortschrijdend inzicht bij de provincie heeft bij het overleg van de convenant partners tot de afschaling van het programma geleid.]

 • [Update november 2019: het stedenbouwkundigplan van eisen is opgesteld als voorbereiding op het definitieve stedenbouwkundigplan. Dit zal o.a. gepubliceerd worden bij het project BORgronden]
  De ontwikkeling van de BORgronden is weer opgepakt nu er geen belemmering meer is qua geurcircel van Givaudan. Een aantal inwoners hebben zich verenigd met de naam: "Bewonerscommissie Mooi Naarden".  Alles wijst er op dat er een mooie uitbreiding van Naarden plaats gaat vinden op de BORgronden. De aangevoerde argumenten tegen de bestaande plannen klinken als: Ik moet straks misschien iets langer wachen bij het uitrijden van de wijk, ik wil niet meer auto's door mijn woonstraat, Ik moet straks misschien iets langer wachten op een parkeerplek bij de voorzieningen. Ik moet straks misschien iets langer staan bij de kassa. Waar is de solidariteit gebleven?

 • Er waren bewoners en belangstellenden die creatieve ideeën en zorgpunten hebben ingebracht op de in december gehouden
  informatie avond, dat waar participatie voor bedoeld is. Lees ook eens het artikel: BORgronden Naarden: stel dat je er zelf gaat wonen. Met de herontwikkeling van de Amersfoortsestraatweg in Naarden kan met een aantal zorgpunten rekening worden gehouden. Een informatieavond met de simulatie van de toekomstige verwachtte verkeersstromen heeft opgeleverd dat de komst van de nieuwe inwoners een beperkte invloed heeft op de nu bestaande ervaren opstoppingen rond de wijk.

 • Meer over Veiligheid bij de spoorwegovergangen en verdiepte ligging van het spoor is bij de aandachtspunten van Bussum te lezen. Inmiddels is een wethouder gesneuveld op het dossier in relatie het handelen in relatie tot de overweg Comeniuslaan / Zwarteweg. [update: inmiddels is er een mooie overweg aangelegd, die goed bruikbaar is voor alle verkeersdeelnemers en vooral door bestemmingsverkeer gebruikt wordt. En het meest belangrijke, met korte dichtligtijden. Het omgevingsgeluid afhankelijke niveau van geluid van de bellen doet goed haar werk.]

 • Doorstroom, met name voor gemotoriseerd verkeer op verschillende verkeersknooppunten in Naarden verdient de aandacht. Zoeken naar mogelijkheden om die beter te krijgen op drukke momenten. Neem bijvoorbeeld de kruising Koningin Wilhelminalaan / Rijksweg. Tijdens de ochtend- en avondspits loopt het verkeer hier vast vanuit de Cort van der Linderlaan of juist ernaar toe. Verkeerstechnisch lijken er nog maatregelen te nemen qua afstelling van de verkeerslichten. Een separate rijstrook vanaf de Koningin Wilhelminalaan rechtsaf de Rijksweg op, kan ook voor een betere verdeling zorgen. (Komende vanaf de Cort van der Lindenlaan.)
  Aandacht voor drukke verkeersknooppunten

 • Armoede en schuldhulpverlening zijn belangrijke thema's om effectief mee om te gaan. Effectief in de zin dat alle mogelijkheden benut worden om mensen die in armoede leven wél een gevoel van welzijn te geven. Qua schuldhulpverlening dienen signalen zo vroeg mogelijk opgevangen te worden om de schuld niet alleen maar op te laten lopen. Waar qua privacy het is toegestaan afspraken te maken met water-, nuts- en andere toeleverende bedrijven omtrent signalering. De voedselbank en andere initiatieven gericht op inwoners met een laag inkomen dienen gestimuleerd te worden door de gemeente. Regelmatig is het ontbreken van betaald werk of een echtscheiding een belangrijke oorzaak. Creatieve manieren dienen aangewend te worden om mensen te ondersteunen in het actief deelnemen aan de samenleving. Of het nu om betaald of onbetaald werk gaat.

 • Geluidswal/-schermen Naarderbos/Naardereiland A1
  De aanhoudende geluidshinder vraagt om actie van de gemeente om aan te dringen bij RijksWaterStaat om een voldoende geluidswering aan te leggen om op een acceptabel geluidsniveau te komen.
  De mogelijkheid van geluidsschermen met zonnepalen, zoals die door de werkgroep geluid Naarderbos gepresenteerd is aan de gemeenteraad verdient het om de mogelijkheden voor realisatie te onderzoeken.

 • Nieuwe vaarverbinding biedt mogelijkheid vanaf de Vecht bij Muiden binnendoor naar het Gooimeer te varen. In 2020 gaat er een directe vaarverbinding tussen het Gooimeer en de Naardertrekvaart bij industriegebied Gooimeer Noord komen. Mede vanwege deze directe verbinding is er een Passantenhaven gepland bij Gooimeer-Zuid tegen de vestinggracht aan. Vanaf daar is het een korte wandeling naar de vesting.
  Met name voor het binnendoor varen ontbreken er nog een aantal belangrijke schakels. De Hakkelaarsbrug is te laag om met (kleine) kajuitmotorjachten en sloepen onderdoor te varen. In Muiden zijn er nog geen goede sluisfaciliteiten en bruggen om vanaf de Vecht de Naardertrekvaart op te varen. En hoe zit het met de hoogte van bruggen over de Naardertrekvaart in Naarden zelf?
  Is het convenant door de gemeente Muiden en Naarden met derden nog net te snel afgesloten voor de fusie tot Gooise Meren? Even laten checken of de route echt bevaarbaar wordt gemaakt voordat er begonnen wordt met de nieuwe vaarverbinding. 

 • Verbreding en ontsluiting Naardertrekvaart en Roeivereniging Naarden houden gemoederen in Gooise Meren bezig.
  Het lijkt ons niet meer dan normaal dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over openingstijden van sluizen, bruggen en toegang tot de Naardertrekvaart. Aangezien er nog teveel blokkerende bruggen zijn en een goede sluis in Muiden ontbreekt om de Vecht op of juist af te varen wordt de Naardertrektvaart amper gebruikt. Alle ruimte voor de Roeivereniging Naarden.
  Als leden van de roeivereniging op volle snelheid hun baan door de Naardertrekvaart trekken is er ook geen ruimte voor bijvoorbeeld spelende kinderen van bewoners in Hakkelaarsbrug of andere inwoners die met hun bootje gebruik willen maken van de Naardertrekvaart. Door het maken van duidelijke afspraken is gedeeld gebruik, maar dan in de tijd gezien, van de Naardertrekvaart door de Roeivereniging Naarden en Pleziervaart zeker mogelijk.

 • Reactie gegeven op het Coalitieakkoord 2018-2022 op het punt toerisme en recreatie::
  In het kader van duurzame watersport is het goed om bij de provincie te pleiten voor beperkte toegang qua vaartuigen tot de Naardertrekvaart, de nieuwe vaarverbinding naar het Gooimeer en de aan te leggen passantenhaven bij Naarden Vesting. (Ruimtelijke projecten: Naarden buiten de vesting) Een beperking tot, bij voorkeur elektrische, sloepen met een nog vast te stellen lengte, breedte en hoogte. Deze beperking kan een onbelemmerde doorvaart betekenen voor deze vaartuigen en een minimale tot geen overlast voor alle verkeer dat gebruik maakt van de bestaande en eventueel aan te passen bruggen. In principe is de enige te nemen hindernis daarmee de sluis bij Muiden of de sluis bij de jachthaven van Naarden (bij Naardereiland). Dit komt ook overeen met de motivatie van de provincie om de nieuwe vaarverbinding aan te leggen: “Voor kleine open boten (‘sloepen’) is het IJmeer bij stevige wind te gevaarlijk. Golven slaan over het boord of doen de boot omslaan. De nieuwe vaarverbinding maakt het mogelijk de (beschutte) Randmeren te bereiken vanaf de Vecht en omgekeerd”. In de laatste nieuwsbrief van het projectteam wordt ook gesproken over kleine kajuitjachten.

 • Over Project Centrum Keverdijk is weer overeenstemming met de verschillende deelnemers aan het project.  De impressie van het project beloofd dat het een mooi resultaat gaat geven. Dudok wonen en de Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden leveren hun aandeel in woningbouw en de bouw van een nieuwe moskee. Een Multi Functioneel Centrum gaat onderdak bieden aan verschillende bestaande instanties in Keverdijk.
  Met een aantal bezoekers van de moskee in Naarden hebben we interessante gesprekken gevoerd over tolerantie. Tolerantie in onze multiculturele samenleving. Tolerantie begint met wederzijds respect.

 • Invulling Actieplan 'Waardig ouder worden' voor Gooise Meren en zeker ook specifiek voor Naarden.

 

Mocht er nog een aandachtspunt voor Naarden zijn waarover jij het standpunt van de ChristenUnie wilt weten, stuur even een e-mail naar info@gooisemeren.christenunie.nl