Successen

Wat was nu de inbreng vanaf installatie tot zomerreces 2018?

In het zomerreces 2018 qua Raadsvergaderingen en Politieke Avonden gaan we de balans opmaken van de inbrebg van de ChristenUnie Gooise Meren.

Wat hebben we bereikt in de Bussumse gemeenteraad?

Wij willen ons vanuit onze christelijke overtuiging en een persoonlijke betrokkenheid blijven inzetten voor de gemeente Gooise Meren.
Van 2006 tot 2014 is de ChristenUnie vertegenwoordigd geweest in de raad van de gemeente Bussum. In die jaren heeft de ChristenUnie consequent aandacht gevraagd voor de thema's die wij belangrijk vinden: ons dorp leefbaar, veilig, zorgzaam en duurzaam te (onder) houden. Wij willen wij hoop bieden aan alle mensen, in het bijzonder aan hen die in hun zorg of behoefte kwetsbaar zijn.
Daarin hebben we de afgelopen jaren veel kunnen betekenen. Bij iedere beleidsstuk en keuze denken we positief-kritisch mee vanuit onze idealen, en proberen we zo nodig de besluitvorming te beinvloeden door moties of amendementen in te dienen. Vaak zijn die door de raad overgenomen. Hieronder een beknopt overzicht.
 • Via een amendement hebben we er voor gezorgd dat in de begroting voor 2014 geen voorstel voor bezuinigingen op het minimabeleid is opgenomen.
 • Dankzij de ChristenUnie zijn in de afgelopen periode de buurtpreventieverenigingen gestimuleerd; op deze manier kunnen buurtbewoners samen bijdragen aan hun eigen veiligheid.
 • Mede dankzij de ChristenUnie is er een bewaakte fietsenstalling gekomen bij de bibliotheek.
 • Bij het vaststellen van het rioleringsplan heeft de ChristenUnie via een motie er voor gezorgd dat de doelstelling is om ook in de toekomst een gescheiden rioolstelsel aan te leggen; daardoor komt regenwater niet in het riool en hoeft het niet schoongemaakt te worden.
 • Wij hebben er voor gepleit dat de in de uitvoering van de participatiewet niet de besparingen voorop staan, maar een zinvolle tijdsbesteding van mensen.
 • We hebben de wethouder gestimuleerd en opgroepen om maatschappelijke en kerkelijke initiatieven rondom armoedebestrijding een plek te geven in het gemeentelijk beleid.
 • Dankzij de ChristenUnie zijn de bomen op de Vlietlaan en de Stationsweg opgenomen in de beschermde boomstructuur.
 • Bij het vaststellen van het parkeerbeleid hebben wij gezorgd dat parkeerdruk in wijken rondom het centrum niet zomaar kan toenemen doordat werknemers daar mogen parkeren. Eerst moeten de parkeerplaatsen in het centrum gebruikt worden, en pas daarna - en als uit een grondige telling van de parkeerdruk blijkt dat er ruimte is - mogen werknemers beperkt in woonwijken parkeren.
  De ChristenUnie heeft er via een motie voor gezorgd dat bij herontwikkeling op de Brinklaan-Noord wordt gestreefd naar meer ruimte voor fietsers in plaats van parkeerplaatsen langs de rijbaan.
 • Wij hebben er voor gezorgd dat ProRail verplicht is bij werkzaamheden aan het spoor de omwonenden te informeren.
 • Dankzij ons is er een raadsinformatie-avond georganiseerd waarbij verschillende experts hun visie hebben gegeven over zonnepanelen in het Beschermd Dorpsgezicht ('t Spiegel en Brediuskwartier). Dit heeft bijgdragen aan een zorgvuldig besluit, al vinden wij dat meer ruimte gegeven had moeten worden aan (verwijderbare) zonnepanelen.
 • De ChristenUnie heeft er voor gezorgd dat er geen reclameborden op of vlak bij rotondes geplaatst mogen worden. De verkeersveiligheid gaat boven commerciele belangen.
 • We hebben ons hard gemaakt voor toegankelijk onderwijs in de wijk, en actief gezocht naar oplossingen rondom de sluiting van de Emmaschool in Breeduit. Voor de Emmaschool heeft dit helaas niet mogen baten.
 • Dankzij ons is het overschot van de subsidieregeling Duurzame Energie in een volgend jaar opnieuw gebruikt om duurzame initiatieven te stimuleren.
 • De ChristenUnie heeft de situatie rondom het voormalig bordeel aan de orde gesteld; hierdoor is geconstateerd dat niet meer aan de voorwaarden voor de vergunning is voldaan en is de vergunning ingetrokken.
 • De ChristenUnie heeft gepleit om alertheid te zijn op signalen van mensenhandel
 • Met hulp van de ons zijn kamervragen gesteld over de spoorproblemen in Bussum; de ChristenUnie heeft een motie opgesteld waarin de raad van Bussum pleit om niet te kiezen voor oplossingen die ten koste gaan van de dienstregeling in Bussum.
 • We een voorstel ingediend voor een jaarlijkse bonus voor mensen in de bijstand die ondanks al hun pogingen geen betaald werk kunnen vinden maar wel vrijwilligerswerk doen. De bijstandswet biedt daar ruimte voor, en in Hilversum en Weesp wordt deze bonus ook gegeven. Wij vinden dit belangrijk, want vrijwillgers zijn de smeerolie van de samenleving. Ons voorstel heeft het niet gehaald, maar vrijwillgerswerk is wel weer op de agenda gezet.