Algemene Beschouwingen 2019 - Perspectief nota

Roel Kamphuisdonderdag 27 juni 2019 22:44

Woensdag 26 juni heeft Roel Kamphuis als Raadslid voor de ChristenUnie weer actief inbreng gegeven tijdens de mening vormende raadsvergadering. Goed om de aandacht te leggen bij de moties en amendementen die de verschillende partijen inbrachten. Het politieke praatje heeft iedere partij schriftelijk gedeeld. Lees hier die van de ChristenUnie:

.
Wat valt er nu te zeggen over een Perspectiefnota en 1e voortgangsverslag waar zeer summiere informatie in opgenomen is. Een Projectenboek wat een overzicht geeft van de belangrijkste lopende projecten voor het komende jaar/jaren. De Jaarstukken 2018 zien er zeker lijvig uit, een mooie verslaglegging van het vorige jaar, waarbij de focus voor de ChristenUnie op dit moment ligt op de effecten voor de toekomst: 2019, 2020 en verder.
.
 • Onverwacht hoge kosten tijdelijke huisvesting scholen
  Dat naast de noodzakelijk kosten om onze scholen qua binnenklimaat en bruikbaarheid, weer up-to-date en klaar voor de toekomst te maken, zoveel miljoenen in tijdelijke huisvesting gestoken moet worden, sloeg als een donderslag bij heldere hemel in bij de meeste raadsleden. Vanuit verschillende fracties, waaronder de ChristenUnie, zijn er al vragen over gesteld en wordt dan ook de motie “Zorgen kosten tijdelijke huisvesting onderwijs” mede ingediend.

 • Sluitende begroting?
  Het college geeft aan dat ''minder uitgeven” en “minder lenen” noodzakelijk is om tot een sluitende begroting voor 2020-2023 te komen. De mede ingediende motie: “Gemeente op orde” geeft uitdrukking aan de zorgen in relatie tot de nog niet sluitende meerjarenbegroting. Net als de mede ingediende motie: “Doorrekenen loon- en prijsontwikkeling” en de motie: “Zoekrichting maatregelen Verhogen parkeertarieven” (niet verhogen) en het amendement “Spant” (niet meer subsidie).
  Voor de ChristenUnie mag het “minder uitgeven” niet ten koste gaan van het welzijn van onze inwoners. Laten we het vooral zoeken in minder uitgeven aan projecten die weinig tot niets toevoegen aan het welzijn van onze inwoners. Het schrappen van de ten onrechte eerder voorgenomen bezuiniging in het Sociaal Domein is voor ons een logische stap in prioriteit geven aan het welzijn van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben als ze (even) niet zelfredzaam zijn.

 • Jeugdzorg: beter voorkomen dan genezen
  Of de voorgenomen acties, qua preventie in de jeugdzorg, werkelijk de oorzaak van nu benodigde zorg wegneemt blijft nog de vraag. Wat wordt er wel, wat wordt er niet ondernomen om minder dan de nu ongeveer 950 kinderen/jongeren in de jeugdzorg te krijgen?
  Bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van partnertrouw, voldoende tijd en aandacht voor elkaar in een gezin, niet alleen maar gaan voor de eigen carrière/loopbaan/activiteiten, kan onder andere echtscheidingstrauma’s bij kinderen en ouders voorkomen.
  Prestatiedruk die ouders hun kinderen opleggen is een ander voorbeeld, omdat het toch ‘belangrijk’ is een zo ‘hoog’ mogelijke middelbare school succesvol af te ronden en om een opleiding te gaan doen die zoveel mogelijk aanzien heeft. Die prestatiedruk is hoog in het Gooi, wat leidt tot ‘burn-outs’ onder jongeren om aan de verwachtingen van de ouders te voldoen.
  Een kind verlangt naar ontspanning, plezier (in het naar school gaan?) en eigen interesses volgen. Zit vol in de fase om zichzelf te ontdekken, wie die is en minder waarmee die later een goed belegde boterham wil verdienen. Interesses die wel eens heel anders kunnen liggen dan de ouders voor hun kinderen voor zich zien.
  Stress in een gezin vanwege armoede/schulden kan eerder aangepakt worden, door bijvoorbeeld het aanbieden van budgetcoaching. Met partners (b.v. woningbouwvereniging) of zelf als gemeente signalen oppikken waaruit blijkt dat het beschikbaar inkomen (even) onvoldoende is of kan worden.
  Bijvoorbeeld na echtscheiding of verlies van een betaalde werkomgeving. Een aangeboden budgetcoach kan dan tijdelijk even helpen om een overzicht te creëren van de inkomsten en de daarmee mogelijke uitgaven. Tevens wijzen op eventuele aan te vragen inkomensondersteuning en/of toeslagen.

 • Eenzaamheid
  Voor een ander aspect van welzijn: het minder vereenzamen van buurtgenoten, is het van belang dat initiatieven van inwoners voor sociaal contact, bijvoorbeeld door het creëren van ontmoetingsruimtes, echt de benodigde aandacht krijgt. Ontmoetingsruimtes voor alle leeftijden. Treffend hierbij is dat woningbouwverenigingen in hun visie op zoek zijn naar het verhogen van de samenhang en omzien naar elkaar in de buurten waar zij hun woningbezit hebben.

 • Meer rook-, alcohol- en drugsvrije omgevingen
  Naast de mogelijkheden om in beweging te zijn voor o.a. jongeren is het van belang bij sportclubs het gebruik van alcohol en sigaretten verder te ontmoedigen. Naast de inzet voor een rookvrije generatie, zijn er voor een meer drugs- en alcoholvrije generatie nog veel preventieve acties nodig.
  Dat jongeren zeggen: “Nee hoor pap/mam je hoeft me dat biertje/wijntje niet voor te zetten, ik weet hoe slecht dat voor mij is. Trouwens zou je zelf nu niet stoppen met drinken? Je zit me behoorlijk glazig aan te kijken.” Of: “Zeg pap/mam kun je voortaan niet buiten roken? Ik zit nu altijd mee te roken en dat wil ik helemaal niet. Ik hoef geen geasfalteerde longen. Bovendien stinken mijn kleren en haar altijd naar rook van jullie sigaretten.”

 • Chill-plekken voor jeugd/jongeren
  Sporadisch worden er Jongeren Ontmoetingsplekken ingericht. Wat echt nog ontbreekt in Gooise Meren is een chill-plek(ken) voor jeugd/jongeren waar geen alcohol geschonken wordt en het gebruik van drugs/lachgas niet is toegestaan. Mocht gebouw de Vonk opgeknapt worden om weer in gebruik te nemen, dan is dat een uitstekende kandidaat voor b.v. een PopUp Chill-plek in samenwerking met bijvoorbeeld Stad-Gooi. Een commerciële ‘fris’-locatie blijkt namelijk (nog) niet rendabel te zijn.

 • Veiligheid Spoorwegovergangen Naarden-Bussum
  Een belangrijk deel van de veiligheid op en rond de spoorwegovergangen in Naarden-Bussum wordt bepaald door de aansluiting op de wegen direct aanliggend aan de spoorwegovergang. Wanneer Stad-Gooi, dat nu naast de spoorwegovergang bij de Generaal de la Reijlaan zit, de onveilige situatie op de overweg en de kruising met de Stationsstraat/Vlietlaan continu gefilmd zou hebben, zou je versteld staan van het aantal bijna ongelukken en automobilisten die onverwacht vaststaan op de overweg terwijl de spoorbomen sluiten. Gelukkig blijven er na de sanering van de sporen door ProRail deze zomer nog maar 2 sporen over. De plicht om te wachten voor de overweg, totdat er achter de overweg ruimte is om veilig over te kunnen steken, zal dan sneller nageleefd worden.
  Het rechtsaf slaan de Vlietlaan in blijft een belangrijke risicofactor op blokkeren van de overweg. Dat risico is eenvoudig te voorkomen door het rechtsaf slaan de Vlietlaan in niet alleen voor vrachtwagen, maar voor al het gemotoriseerde verkeer te verbieden. Zie de motie: “Veiligheid kruisingen spoorwegovergangen Vlietlaan”. Wellicht vraagt dit ook om aanvullende fysieke maatregelen, die meegenomen kunnen worden bij de herinrichting van de Vlietlaan. [Aangezien de tijd nog niet rijp was voor stemming over deze motie is die aangehouden]

 • Waar is de blijverslening gebleven?
  Alhoewel er een toezegging is van het college dat in 2019 invulling wordt gegeven aan uit de woonvisie: “Instrument 10: Introductie van de blijverslening voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig wonen” is dat niet zichtbaar in de Perpectiefnota. De motie: “Blijverslening” verzoekt het college tot het delen van de overwegingen die het aanbieden van een blijverslening nog in de weg lijken te staan.

 • Nieuwe vaarverbinding
  In Naarden is ooit verzonnen dat voor het realiseren van een historische havenkom als Passantenhaven buiten de Vesting een nieuwe vaarverbinding naar het Gooimeer nodig zou zijn. De verwachting is neergelegd dat er aanzienlijk meer vaarbewegingen tussen Muiden en nieuwe vaarverbinding plaats zullen gaan vinden. De Keetpoortsluis en andere bruggen in de Naardertrekvaart zijn helemaal niet ingericht op deze toename. Ja, ze kunnen open, maar het nadeel voor de inwoners die de Naardertrekvaart over moeten steken, lopend, fietsend of met een ander voertuig is aanzienlijk. De mogelijke wachttijden staan b.v. niet in verhouding met die bij gesloten spoorbomen in Bussum. De mogelijke wachttijd is daar zelfs een veelvoud van. Zeker in Naarden, bij het doorvaren naar of van de Passantenhaven, zorgt het openen van de bruggen, voor behoorlijke opstoppingen op de Amsterdamsestraatweg in Naarden. Bij de brug naar de Passantenhaven en de brug in de Meerstraat.

 • Bijstand of werk?
  Het is nog een feit dat teveel Statushouders in de bijstand blijven zitten. Hun kinderen kunnen hier gewoon naar school en een goede opleiding volgen en integreren daardoor sneller. Komt er het punt dat ze klaar zijn om te gaan werken, dan gaat zich een dilemma voordoen: Een dilemma dat trouwens voor iedere ontvanger van een bijstandsuitkering geldt. Blijf ik thuis wonen en worden mijn ouders gekort op hun uitkering of ga ik uit huis. Wanneer ze thuis willen blijven wonen wordt regelmatig door de ouders het verzoek gedaan om maar niet te gaan werken aangezien die dan gekort worden op hun uitkering. Met het begin van een nieuwe generatie, die zolang ze thuis wonen in de bijstand blijven zitten. En minder integreren in de Nederlandse samenleving.
  Een andere uitdaging is als de kostwinner, eerst met behoud van uitkering, werkervaring op gaat doen. Op het moment dat er een arbeidscontract aangeboden wordt, blijkt dit minder inkomsten te geven dan een bijstandsuitkering met alle mogelijke inkomensondersteuning en toeslagen.
  Een reden voor een aantal om toch niet te gaan werken bij dat bedrijf. Graag zien we hier inspanningen van het college om dat gat in de inkomsten te dekken, dit verzoek is neergelegd in de motie: “Van uitkering naar werk”.
  [Aangezien er wettelijk niet meer mogelijk is dan het bieden van individueel maatwerk in het informeren over mogelijkheden en o.a. opbouw pensioen en vakantiegeld is deze motie ingetrokken.]

 • Het welzijn van onze inwoners staat voorop
  De ChristenUnie pleit voor het borgen van het welzijn van onze inwoners en bijvoorbeeld niet voor een project als de nieuwe vaarverbinding en de Passantenhaven bij Naarden. Deze projecten voegen weinig tot niets toe aan het welzijn van onze inwoners. Vandaar het mede indienen van het amendement: “Votering nieuwe vaarverbinding” (moet verkeersonderzoek zijn). In onze natuurrijke omgeving is de toegevoegde waarde voor het welzijn van een Tiny Forest beperkt, vandaar het mede indienen van het amendement: “Tiny Forest" (niet realiseren)

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 2019 - Perspectief nota'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.